Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Ook in 2021 zal er wederom € 55 miljoen beschikbaar gesteld worden om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsstudies. DSIG nodigt u uit om samen met u te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor een haalbaarheidsstudie voor uw innovatieve idee.

Wat levert het op?

Een haalbaarheidsstudie is een studie die vooraf de technische en economische kansen en uitdagingen van een voorgenomen innovatietraject in kaart brengt. Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit desk research en wordt in enkele gevallen aangevuld met quick & dirty-experimenten als dit noodzakelijk is voor de besluitvorming over het starten van een vervolgtraject. Onder desk research wordt o.a. literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en  potentiële partners, marktverkenners en concurrentieanalyse verstaan. Dit alles mondt uit in een schriftelijk en praktisch op maat advies voor uw bedrijf.

Welke topsectoren?

Deelname aan de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies is mogelijk doordat uw onderneming activiteiten verricht die passen binnen de ambities van de topsectoren. Voor 2021 is nog niet bekend welke instrumenten iedere topsector ter beschikking stelt. Begin maart zal hierover meer bekend worden. In totaal zijn er negen topsectoren waar de MIT zich op richt, te weten agro&food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences & health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logisitiek en water.

Budget en openstelling

De subsidie voor haalbaarheidsstudies bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per project. Vanaf  April 2021 kunnen aanvragen worden ingediend binnen de diverse topsectoren.  Er wordt beoordeelt op basis van “First Come, First Serve ” dus indiening April 2020 is een must.

Wilt u meer weten of een project door ons laten toetsen aan de hand van onze project toets, mail ons dan info@dsig.nl.