MIT-Haalbaarheidsprojecten 2024 weer open per 04 april 2024
Subsidieregeling ( € 20.000,- cash geld ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun
innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor
hun innovatie-ambities.


Haalbaarheidsprojecten :
Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s van een voorgenomen
innovatieproject in kaart met als resultaat een gefundeerde go / no go beslissing. Een haalbaarheidsproject
bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek,
inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en
concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn
werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe
producten, productieprocessen of diensten.


Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) :  De MIT-instrumenten worden regionaal aangeboden. Deelname aan MIT is mogelijk wanneer het project aansluit bij de kennis- en innovatie-agenda’s (KIA’s) van de ‘Missies voor de toekomst’:

1. Energietransitie & Duurzaamheid:
Klimaat en Energie;
Toekomstbestendige mobiliteitssystemen;
Circulaire economie.
2. Landbouw, water en voedsel;
3. Gezondheid en zorg;
4. Veiligheid;
5. Sleuteltechnologieën;
6. Maatschappelijk verdienvermogen.


Voorwaarden & bijdrage per project :
Subsidie per project tot maximaal € 20.000,- (40% van de subsidiabele kosten);
Minimaal 60% van de subsidiabele kosten betreft een haalbaarheidsstudie (max. 40%
experimentele ontwikkeling);
Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,-!
Projecten kennen een looptijd van maximaal 1 jaar;
Maximaal 4 maanden na indiening van de aanvraag moet het project van start gaan.


Aanvragen :
Voor dit instrument is zowel regionaal als landelijk budget beschikbaar. De toewijzing van subsidie voor een
haalbaarheidsproject gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De
officiële publicatie wordt begin februari 2024 verwacht. De periode waarin aanvragen ingediend kunnen
worden start
naar verwachting 1e week april 2024. Omdat de regeling volgens het first-come-first-serve
principe werkt is indiening op de dag van openstelling noodzakelijk.